Sme tím chirurgov

s dlhoročnými odbornými skúsenosťami

Občianske združenie CHIRURGICUS


Sme tím chirurgov s dlhoročnými odbornými skúsenosťami. Hlavným cieľom nášho združenia je poskytovať verejnosti odborné poradenstvo v oblasti zdravia, prevencie, správnej životosprávy a vzdelávania v boji proti civilizačným ochoreniam, najmä onkologickým chorobám.

Venujeme sa podpore a pomoci pacientom s chirurgicky liečiteľným onkologickým ochorením. Prioritnou oblasťou je oblasť vzdelávania, poradenstva, ochrany a podpory zdravia, prevencie a osvetová činnosť.

Snažíme sa o zlepšenie kvality získavania informácií o chirurgicky liečiteľných onkologických ochoreniach v spoločnosti a o zvyšovanie vedomostí a nových poznatkov o ochoreniach u zdravotníckeho personálu formou prednášok a publikácií.

Zameriavame sa na pomoc, poradenstvo a organizovanie vzdelávacích podujatí prezentujúcich skúsenosti domácich i zahraničných lekárov o nových lekárskych poznatkoch v oblasti zdravotnej výchovy, prevencie, diagnostiky a liečby chirurgicky liečiteľných onkologických ochorení. Venujeme sa zhromažďovaniu a šíreniu nadobudnutých poznatkov a skúseností, zberu informácií v elektronickej a tlačenej podobe, vydávame periodiká pre potreby členov a pre odbornú aj laickú verejnosť v oblasti zdravotnej výchovy, prevencie, diagnostiky a liečby.

Snažíme sa vytvárať finančné, materiálne a iné podmienky na zakúpenie prístrojovej techniky pre organizácie so zameraním na oblasť zdravotnej výchovy, prevencie, diagnostiky a liečby chirurgicky liečiteľných onkologických ochorení.

Pôsobíme na celom území Slovenskej republiky a v zahraničí, nadväzujeme kontakty a spoluprácu s podobne zameranými domácimi a zahraničnými inštitúciami, organizáciami a združeniami, spolupracujeme s príslušnými orgánmi štátnej správy.